Naše stránky využívajú cookies. Ďalším prezeraním súhlasíte s ich využívaním. Viac tu

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Prevádzkovateľ:

EWALDS s. r. o., Matuškovská 1413/17, 924 01 Galanta, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava vložka č.: 34507/T, oddiel: Sro

kontaktná osoba: Alžbeta Grellová - konateľ, e-mail: gdpr@ewalds.sk,

II. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, účel, právny základ

1. Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, platobné údaje za účelom objednania tovaru a uzatvorenia kúpnej zmluvy, dotknutou osobou z elektronického obchodu prevádzkovaného prevádzkovateľom na webovej stránke www.ewalds.sk, bez potreby registrácie. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie, že vyššie uvedené osobné údaje sú spracúvané na účel plnenia zmluvného vzťahu, a to uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom, predmetom ktorej je  nákup živých kvetov, črepníkových kvetov, umelých kvetov, bytových doplnkov a dekorácií alebo iného tovaru z elektronického obchodu alebo iného tovaru z elektronického obchodu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo právnická osoba, ktorej je dotknutá osoba zástupcom, členom štatutárneho orgánu, zamestnancom alebo spolupracujúcou osobou (§ 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z.).

2. Poskytnutie uvedených údajov je tiež nevyhnutné na spracovanie podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z.), najmä podľa zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ bude spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a na dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov, najmä zo zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom objednania tovaru dotknutej osoby na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa, vytvorenia používateľského účtu a zasielania súvisiacich systémových notifikácií (upozornenie na nedokončenie objednávky), a to v rozsahu povinných údajov: používateľské meno a e-mailová adresa a dobrovoľných údajov: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, telefónne číslo.

4. Osobné údaje podľa bodu 3. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingu, najmä informovanie o nových produktoch, reklamných akciách, zľavách a podobných marketingových aktivitách, a to v rozsahu: užívateľské meno, meno, priezvisko a e-mailová adresa.

6. Osobné údaje podľa bodu 5. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom vytvorenia vernostného programu okruhu zákazníkov, ktorým budú poskytované zľavy v zmysle platných vnútorných smerníc/rozhodnutí spoločnosti a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, osobné číslo vernostnej karty.

8. Osobné údaje podľa bodu 5. tohto článku sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu trvania platnosti vernostnej karty, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

9. Dotknutá osoba vyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený vyššie.

III. Súhlas so spracovaním osobných údajov ( §13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z.)

1. V prípade registrácie dotknutej osoby na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa, dotknutá osoba vyznačením svojho súhlasu zakliknutím príslušného políčka a odoslaním registračného formulára pre vytvorenie používateľského účtu na internetovej stránke E-shopu udeľuje prevádzkovateľovi slobodne, výslovne a jasne súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail za účelom:

registrácie dotknutej osoby ako užívateľa elektronického obchodu prevádzkovaného prevádzkovateľom na webovej stránke www.ewalds.sk

spracúvania týchto osobných údajov pre účely evidencie databázy zákazníkov prevádzkovateľa používajúcich internetový obchod,

zjednodušenia spôsobu objednávania tovaru dotknutou osobou,

a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto Zásad. Osobné údaje podľa tohto bodu sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel, za odvolanie súhlasu sa považuje aj odhlásenie registrácie dotknutou osobou v internetovom obchode prevádzkovateľa. Dotknutá osoba vyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený vyššie. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa tohto bodu, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu kontaktnej osoby.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingu, najmä informovanie o nových produktoch, reklamných akciách, zľavách a podobných marketingových aktivitách, a to v rozsahu: užívateľské meno, meno, priezvisko a e-mailová adresa. Osobné údaje podľa tohto bodu sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Dotknutá osoba vyznačením svojho súhlasu zakliknutím príslušného políčka a prihlásením sa k odberu elektronického newslettera udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tohto bodu a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto zásad. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený vyššie. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa tohto bodu, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Zasielanie newslettera môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť aj kliknutím na príslušný odkaz pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri.  

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj za účelom vytvorenia vernostného programu okruhu zákazníkov, ktorým budú poskytované zľavy v zmysle platných vnútorných smerníc/rozhodnutí spoločnosti v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, osobné číslo vernostnej karty. Osobné údaje podľa tohto bodu sú spracúvané na základe súhlasu oprávnenej osoby, a to po dobu trvania platnosti vernostnej karty, najneskôr však do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Dotknutá osoba vyznačením svojho súhlasu zakliknutím príslušného políčka a požiadaním o zaradenie do vernostného programu udeľuje prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tohto bodu a zároveň potvrdzuje, že bola poučená o právach a povinnostiach dotknutej osoby, ako aj o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa a podľa týchto zásad. Dotknutá osoba týmto zároveň čestne vyhlasuje, že má minimálne 16 rokov. V prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, je povinná pred poskytnutím svojich osobných údajov zaslať prevádzkovateľovi súhlas svojho zákonného zástupcu so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený vyššie. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel podľa tohto bodu, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu buď písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu kontaktnej osoby.

IV. Informácie poskytované v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

1. Zoznam príjemcov osobných údajov, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi:

daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súd, orgány činné v trestnom konaní, štatistický úrad, exekútor, advokát, dodávateľ služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poskytovateľ služieb v oblasti požiarnej ochrany, poisťovne, Slovenská inšpekcia životného prostredia, audítor/daňový poradca, certifikačné orgány, pošta, zásielková spoločnosť (DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.), peňažné ústavy. leasingové spoločnosti, poskytovateľ vymáhania pohľadávok prevádzkovateľa (Cash Global Slovakia, s.r.o.), poskytovateľ elektronickej služby Data hosting (LHosting, s.r.o.), poskytovateľ technickej podpory pri využívaní informačných systémov (LLARIK, s.r.o.), poskytovateľ vernostného systému (myWorldSlovakia, s.r.o.), poskytovateľ platobných služieb s cieľom spracovania platieb na základe objednávky, plnenia kúpnej zmluvy; poskytovateľ účtovných služieb, marketingové agentúry; poskytovateľ online služieb umožňujúcich zasielanie newsletterov.

2.  Prevádzkovateľ uvádza dotknutej osobe, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

3. Poskytovanie osobných údajov v článku II. bod 1. je zákonnou a zmluvnou požiadavkou, preto ste povinný/á poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov uvedených v článku II. bod 1. by malo za následok nemožnosť objednania tovaru dotknutej osoby v internetovom obchode prevádzkovateľa a nemožnosť plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľom.

4. Poskytovanie osobných údajov uvedených v článku III. nie je zákonnou požiadavkou a ani zmluvnou požiadavkou, preto nie ste povinný/á poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov uvedených v článku III. by malo za následok nemožnosť registrácie na internetovom obchode prevádzkovateľa, nemožnosť vytvorenia vernostného programu prevádzkovateľa a tiež nemožnosť použitia osobných údajov dotknutej osoby na marketingové účely a zasielanie newsletterov. Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutej osobe na vedomie, že na základe poskytnutých osobných údajov nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V. Podmienky využívania používateľského účtu

1. Dotknutá osoba si prostredníctvom registrácie na webovej stránke E-shopu môže zriadiť používateľský účet, ktorý jej umožní uloženie kontaktných údajov a ich editáciu a tým rýchlejšie dokončenie platby, prístup k informáciám o stave a histórii jej objednávok. Dotknutá osoba berie na vedomie, že založenie používateľského účtu nie je podmienkou nákupu na E-shope, nákup tovaru prostredníctvom E-shopu je dotknutá osoba oprávnená realizovať kedykoľvek aj bez registrácie.

2. Pred využívaním používateľského účtu musí prebehnúť jeho registrácia. Za týmto účelom dotknutá osoba vyplní povinné polia registračného formulára ? meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Prevádzkovateľ nedisponuje heslom dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná chrániť prihlasovacie údaje do používateľského účtu a tieto nesmie sprístupniť tretím osobám. Ak sa dotknutá osoba dozvie o neoprávnenom použití svojich prihlasovacích údajov, je povinná o tejto skutočnosti prevádzkovateľa bezodkladne informovať. Dotknutá osoba je zodpovedná za neoprávnené použitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov.

3. Prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe používateľský účet bezplatne na dobu neurčitú, pričom si vyhradzuje právo dotknutú osobu kedykoľvek vylúčiť bez udania dôvodu z procesu registrácie alebo používania, resp. prestať prevádzkovať používateľský účet a s tým súvisiace služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť funkcie používateľského účtu, alebo podmienky jeho používania. Nové podmienky používania prevádzkovateľ dotknutým osobám oznámi prostredníctvom e-mailu.

VI. Poučenie o právach dotknutej osoby

1. Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať informácie o:

- účele spracúvania osobných údajov;

- kategórii spracúvaných osobných údajov;

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, o kritériách jej určenia;

- zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Ďalej máte právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie osobných údajov; máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa jej požiadavky. Vaše právo získať osobné údaje však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

2. Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si uplatnili právo na výmaz, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Právo na výmaz osobných údajov nemáte len v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

4. Ďalej máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. V prípade obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný informovať Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5. Informujeme Vás, že prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o príjemcoch informuje.

6. Získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo Vás v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

7. Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

8. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

9. Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo však neplatí, ak je to

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a oprávnených záujmov, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10. Prevádzkovateľ je povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Toto oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov; kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácii; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov a opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Oznámenie sa nevyžaduje, ak

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,

b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,

c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok.

Nezmeškajte akcie & zľavy