1. Vianočná súťaž na Facebooku

Podmienky 1. Vianočnej súťaže na Facebooku

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “1. Vianočná súťaž” pre fanúšikovskú stránku Ewalds – Bytové Dekorácie (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť EWALDS s. r. o., Matúškovská 1413/17, 924 01 Galanta IČO: 47792671, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava I, odd. Sro, vložka č. 34507/T (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín a miesto konania súťaže Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 21.10.2019 do 31.10.2019 20:00

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook:

https://www.facebook.com/ewalds.sk

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 7 ods. 1,2 zák. .č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov alebo ich časti v rámci elektronickej registrácie do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci

Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže Odsek 1: ·Úlohou súťažiaceho je:

1.správne odpovedať na súťažnú otázku 1 a 2 pod súťažným statusom. Odpoveď musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažiacemu príspevku.

2. Byť fanúšikom FB stránky usporiadateľa

Pridávať odpovede môžu súťažiaci do len do 31.10.2019 19:00

 

Ak zanechá viac ako 1 odpoveď na súťažnú otázku pod príslušným statusom, tak započítaná bude iba jedna odpoveď.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaži o celkovo 3 nákupy v hodnote 50€ ,ktoré si súťažiaci vyberie po výzve usporiadateľa a napíše ich do správy na FB stránku Usporiadateľa.

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profile https://www.facebook.com/ewalds.sk  a následne bude Výherca vyzvaný ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

VI. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercov súťaže prebehne 31.10.2019 medzi 19:00-20:00.

Výhercom bude vyžrebovaný usporiadateľom a bude zverejnené video zo žrebovania.

Odsek 2: Výhercom bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Galante, dňa 21.10.2019 o 20:00